Phím tắt photoshop

Thảo luận trong 'Kỹ Thuật - PTS' bắt đầu bởi Trần Mạnh Hoàng, 30/7/10.

 1. Trần Mạnh Hoàng

  Trần Mạnh Hoàng Administrator Thành viên BQT

  Tham gia:
  29/7/10
  Bài viết:
  1,038
  Đã được thích:
  8,712
  Shift + tab : ẩn hay hiện bảng layer

  Ctrl + N : mở một bảng mới.

  Ctrl + w : tắt một bảng hiện hành

  Ctrl + S : lưu bảng hiện hành.

  Ctrl + shift + S : save as

  Ctrl + P : in

  Ctrl + Q: tắt photoshop

  Ctrl + C : copy

  Ctrl + V : dán tài liệu đã copy

  Ctrl + D : bo vùng chọn

  Ctrl + A : chon nguyên layer

  Ctrl + X : cắt

  Ctrl + j : tách một vùng chọn hay nguyên layer ra một lớp nữa,nhưng layer cũ vẫn không đổi.

  Ctrl + shift +J: tách một vùng chọn ra một lớp nữa,nhung sau khi tách thì layer gốc mất đi vùng chọn đó.

  Ctrl + [ : mang một layer xuống phía dưới

  Ctrl + ] : mang một layer xuống phía trên

  Ctrl + G : gắn kết các chi tiết lại thành một khối.

  Ctrl + shift + G : ungroup

  Ctrl + + : zoom in

  Ctrl + - : zoom out

  Ctrl + 0 : mở lớn hết size của hình

  Ctrl + R : thước

  Ctrl + “ : hiện khung lưới

  Ctrl + T : tranform

  Ctrl + M : hộp thoạt curves (chỉnh sáng tối)

  Ctrl + spacebar : zoom in

  Ctrl + alt + spacebar : zoom out

  Press F để thay đổi các chế độ hiển thị

  Ctrl + shift + D : reselect

  Ctrl + E : gộp 2 layer

  Ctrl + shift + V đẩy một đối tưự«ng vào vùng đã chọn

  Ctrl + shift + U : chuyển thành màu trắng đen  Shift + + /- : thay đổi chế độ hoà trộn

  Alt+Shift+Letter :  N = Normal

  I = Dissolve

  M = Multiply

  S = Screen

  O = Overlay

  F = Soft Light

  H = Hard Light

  D = Color Dodge

  B = Color Burn

  K = Darken

  G = Lighten

  E = Difference

  X = Exclusion

  U = Hue

  T = Saturation

  C = Color

  Y = Luminosity

  Q = Behind 1

  L = Threshold 2

  R = Clear 3

  W = Shadows 4

  V = Midtones 4

  Z = Highlights 4
   

 2. Trần Mạnh Hoàng

  Trần Mạnh Hoàng Administrator Thành viên BQT

  Tham gia:
  29/7/10
  Bài viết:
  1,038
  Đã được thích:
  8,712
  Fill (background color)
  Ctrl + Backspace

  Fill (background color, preserving transparency)
  Ctrl + Shift + Backspace

  Fill (foreground color)
  Alt + Backspace

  Fill (foreground color,preserving transparency)
  Alt + Shift + Backspace


  Image

  Levels
  Ctrl + L

  Auto Levels
  Ctrl + Shift +L

  Curves
  Ctrl + M

  Color Balance
  Ctrl + B

  Hue/Saturation
  Ctrl + U

  Desaturation
  Ctrl + Shift + U

  Invert
  Ctrl + I


  Layers

  Group with Previous
  Ctrl + G

  Ungroup
  Ctrl + Shift + G

  Free Transform
  Ctrl + T

  Merge Layers
  Ctrl + E

  Merge Visible
  Ctrl + Shift + E


  Select

  All
  Ctrl + A

  None
  Ctrl + D

  Inverse
  Ctrl + Shift + I

  Feather
  Ctrl + Shift + D


  Filters

  Last Filter
  Ctrl + F

  Fade
  Ctrl + Shift + F


  View

  CMYK Preview
  Ctrl + Y

  Gamut Warning
  Ctrl + Shift + Y

  Zoom In
  Ctrl + +

  Zoom Out
  Ctrl + -

  Fit On screen
  Ctrl + 0

  Actual Pixels
  Ctrl + Alt + 0

  Hide Edges
  Ctrl + H

  Hide Path
  Ctrl + Shift + H

  Show Rulers
  Ctrl + R

  Hide Guides
  Ctrl + ;

  Snap to Guides
  Ctrl + Shift + ;

  Lock Guides
  Ctrl + Alt +;

  Show Grid
  Ctrl + "

  Snap to Grid
  Ctrl + Shift + "


  Page Setup
  Command + Shift + P

  Print
  Command + P

  Preferences
  Command + K

  Quit
  Command + Q


  Editing

  Undo
  Command + Z

  Cut
  Command + X

  Copy
  Command + C

  Copy Merged
  Command + Shift + C

  Paste
  Command + V

  Paste Into
  Command + Shift + V

  Fill (background color)
  Command + Delete

  Fill (background color, preserving transparency)
  Command + Shift + Delete

  Fill (foreground color)
  Option + Delete

  Fill (foreground color, preserving transparency)
  Option + Shift + Delete


  Image

  Levels
  Command + L

  Auto Levels
  Command + Shift +L

  Curves
  Command + M

  Color Balance
  Command + B

  Hue/Saturation
  Command + U

  Desaturation
  Command + Shift + U

  Invert
  Command + I


  Layers

  New Layer via Copy
  Command + J

  New Layer via Cut
  Command + Shift + J

  Group with Previous
  Command + g

  Ungroup
  Command + Shift + G

  Free Transform
  Command + T

  Merge Layers
  Command + E

  Merge Visible
  Command + Shift + E


  Select

  All
  Command + A

  None
  Command + D

  Inverse
  Command + Shift + I

  Feather
  Command + Shift + D


  Filters

  Last Filter
  Command + F

  Fade
  Command + Shift + F


  View

  CMYK Preview
  Command + Y

  Gamut Warning
  Command + Shift + Y

  Zoom In
  Command + +

  Zoom Out
  Command + -

  Fit Onscreen
  Command + 0

  Actual Pixels
  Command + Option + 0

  Hide Edges
  Command + H

  Hide Path
  Command + Shift + H

  Show Rulers
  Command + R

  Hide Guides
  Command + ;

  Snap to Guides
  Command + Shift + ;

  Lock Guides
  Command + Option +;

  Show Grid
  Command + "

  Snap to Grid
  Command + Shift + "
   

In ảnh màu tại Thái Nguyên | chụp ảnh thẻ Thái Nguyên |